Wyszukiwanie

R E G U L A M I N    C M E N T A R Z A

P A R A F I I    

R Z Y M S K O K A T O L I C K I E J

pw.    P O D W Y Ż S Z E N I A  

K R Z Y Ż A     Ś W I Ę T E G O

W     Ż U L I C A C H

 

§1

1) Art. 2 ust. 2 Ustawy o cmentarzach stanowi, że zarządzanie i utrzymanie cmentarza wyznaniowego należy do związków wyznaniowych (w naszym przypadku chodzi o Parafię w Żulicach).

 

2) Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach, a odpowiedzialnym za utrzymanie cmentarza jest proboszcz miejsca. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 

3) Cmentarz jest miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

 

4) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem cmentarza sprawuje Proboszcz Parafii oraz gospodarz cmentarza.

 

§2

1) Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii.

 

2) W imieniu Proboszcza za ład i porządek oraz otwieranie i zamykanie grobowców na cmentarzu odpowiada zatrudniony gospodarz cmentarza.

 

3) Właściciele nagrobków i grobów (opiekunowie) są zobowiązani do dbania o czystość i porządek na grobach i wokół grobów.

 

4) Właścicielami grobów (opiekunami) są osoby, które wniosły opłatę za dany rodzaj grobu. Tylko opiekunowie grobów mogą decydować o pochówku zmarłego w danym grobie. 

§3

1) Za pochówek na cmentarzu, otwarcie i zamknięcie grobowca pobierane są opłaty.

 

2) W przypadku ekshumacji należy uzyskać zgodę sanepidu oraz udokumentować posiadanie grobu na cmentarzu do którego chcemy ekshumować ciało oraz grobu z którego ciało chcemy ekshumować.

 

3) Okres ekshumacji trwa od 16 października do 15 kwietnia.

 

§4

1) Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie, pielęgnacja zieleni mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii parafialnej. Gospodarz cmentarza za w/w prace pobiera opłaty według aktualnie obowiązującego cennika. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.

 

2) Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.

 

3) W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień Regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym, Administrator może stosować wobec takiego Wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

 

4) Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

 

5) Zgłoszenie robót wykonawca wypełnia każdorazowo na jeden ściśle określony grób. W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

 

6) Miejsca grzebalne, na których wykonywane mają być roboty, muszą być opłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarza.

 

7) Wykonawcy prac na terenie cmentarza zobowiązani są zgłosić Zarządcy przystąpienie do prac i ich zakończenie.

 

8) Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenie usług na jednakowych warunkach. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pod sankcją odpowiedzialności cywilnej.

 

9) Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszelkich materiałów i gruzu, oraz naprawy powstałych w trakcie robót szkód.

 

10) Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.

 

11) Zabrania się samowolnego nasadzania drzew i krzewów oraz samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

 

12) Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

13) Administracja cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

 

14) Administrator cmentarza oraz Gospodarz cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

15) Zabrania się budowy na stałe ławeczek przy grobach, których usytuowanie utrudnia przejście konduktom pogrzebowym, budowie nowego grobu, przejścia pomiędzy grobami jest niedozwolone. W przypadku uszczerbku na zdrowiu osób trzecich spowodowanych taką budowlą odpowiada właściciel grobu, który taką budowlę postawił.

 

16) Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez Zarządcę cmentarza bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

 

§5

1) Główna brama wjazdowa jest otwierana w razie potrzeby. Klucze do bramy znajdują się u administratora i gospodarza cmentarza.

 

§6

1) Na terenie cmentarza zabrania się :

- Poruszania się jednośladami

- Wprowadzania zwierząt

- Palenie papierosów i spożywania alkoholu

- Przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie

- Samowolnego usuwania lub sadzenie drzew i krzewów

- Ustawiania na stałe ławek i ogrodzeń w szczególności na alejkach

- Wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie posortowanych.

- Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody administratora cmentarza.

- Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca

 

2) Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązującego prawa.

 

§7

1) Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora lub gospodarza cmentarza.

 

§8

1) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022r.

 

2) Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

-Konkordat miedzy Stolicą Apostolską i RP z dnia 28 lipca 1993 r.

-Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 VIII 1959 r.

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

 

 

Administrator cmentarza : Ks. Proboszcz Andrzej Bastrzyk

 

Zegar
Dzisiaj jest

poniedziałek,
27 maja 2024

(148. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Augustyna z Canterbury, biskupa albo wsp. św. Pawła VI, papieża

SondaLicznik
Liczba wyświetleń strony:
1204
Statystyki

stat4u